Doeleinden verwerking 

Field Service Plus verwerkt uw persoonsgegevens met als doel:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten aan u te leveren
 • Om de via onze websites geregistreerde verzoeken tot ondersteuning/informatie (supportpagina/contactformulier) op te volgen
 • Field Service Plus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wettelijke grondslag verwerking 

Field Service Plus verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van 2G Plus B.V. of van een derde:

o De verwerking is noodzakelijk voor het beveiligen en optimaliseren van de website van Field Service Plus ter bescherming tegen onder meer cyberaanvallen van buitenaf.

Categorieën en bronnen persoonsgegevens 

Field Service Plus heeft de volgende categorieën persoonsgegevens van betrokkene verkregen of verzameld uit openbare bronnen als websites, sociale media, KvK:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

N.B. Van bezoekers van onze websites registreren we alleen geanonimiseerde gegevens. We registreren verder ook geen gegevens om bezoekers van onze websites te benaderen voor acties/aanbiedingen/nieuwsbrieven en delen ook geen informatie met andere partijen.

Ontvangers persoonsgegevens 

Field Service Plus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Field Service Plus gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Field Service Plus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering 

Field Service Plus gebruikt uw persoonsgegevens niet ten behoeve van het nemen van besluiten gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) van uw persoonsgegevens.

Rechten betrokkenen 

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u ook het recht Field Service Pluste verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Field Service Plus verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens 

Voor vragen over deze privacyverklaring en de verwerkingen die Field Service Plus doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email (info@fieldserviceplus.nl) of per post indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging 

Field Service Plus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Field Service Plus

Bouw & Infra Park
Ceintuurbaan 2
Gebouw 20-2a
3847 LG Harderwijk

info@fieldserviceplus.nl

+31 (0)577 750 920

Klachten 

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Field Service Plus neem dan contact via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Aanpassen privacy statement 

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.